Átalános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

A sportinggods.eu, sportingg.eu általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Budai István Zsolt E.V.. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett sportinggods.eu, sportingg.eu weboldalon (a továbbiakban: SportingGods vagy webhely) elérhető online szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató webhelyének (https://sportinggods.eu/, https://sportingg.eu, https://sportingg.hu, https://sportingg.at) és aldomainjeinek felhasználóira terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:  https://sportingg.eu/aszf

A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés elektronikus formátumban iktatásra kerül, írásbeli szerződésnek minősül, az iktatott szerződés Szolgáltatónál elektronikus formában utóbb hozzáférhető.

Szolgáltató magatartásin kódexnek nem vetette alá magát, jelen ÁSZF magatartási kódexre nem utal.

A webhelyen elektronikus szerződéskötést lehetővé tevő szolgáltatáscsomagok rendelhetők meg. A webhelyen megrendelhető csomagok lényeges jellemzőiről Felhasználó a megrendelést megelőzően a csomagok jellemzőit leíró oldalakon tájékozódhat.

A szerződéskötés és a jognyilatkozatok nyelve magyar, a szerződési feltételek magyar nyelven készültek.

A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, a Felhasználó részéről fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni.

Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap a szolgáltatáscsomagokhoz való hozzáférés módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket Felhasználó a fent megjelölt link használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

Szolgáltatói adatok

Szolgáltató neve: Budai István Zsolt E.V.
Szolgáltató székhelye: 9700, Szombathely, Kőszegi utca 19.
A Szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]
Szolgáltató postacíme: 9700, Szombathely, Kőszegi utca 19.
Adószáma: 67628971-1-38
Telefonszáma: +3670 207 83 66

A tárhely-szolgáltató adatai

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany, EU
https://www.hetzner.com

Definíciók

 • Regisztrált tag: a sportinggods.eu honlapra meghívás útján ingyenesen regisztrált cselekvőképes természetes személy.
 • Előfizető: a sportinggods.eu honlapra regisztrált cselekvőképes természetes személy, aki előfizetett a prémium funkciókat tartalmazó valamelyik “VIP csoport”-ra.
 • Felhasználó: az Előfizető, a Regisztrált tag vagy bármely más személy, aki egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.
 • Elektronikusan szerződő felek: Azon felhasználók, akik egymással szerződést kötnek a sportinggods.eu rendszerének használatával.
 • Látogató: A weboldalon szabadon nézelődő személy. Jogosultsága kizárólag böngészésre korlátozódik.
 • Szolgáltatók: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó közvetítő szolgáltató, akik jelen esetben: Budai István Zsolt E.V., Kövecses Balázs E.V., Kövecses Árpád E.V.
 • Szolgáltatás: a weboldalon keresztül a nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges tartalom és hozzáférés biztosítása a Felhasználó számára.
 • Szolgáltatási Díj: a szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként megfizetendő mindenkori aktuális díjszabás szerinti összeg.

 

 1. Általános szerződési feltételek alapvetése és hatálya

1.1. Általános Szerződési Feltételek jogszabályi háttere

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Eker. tv.) törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felhasználókra külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF határozza meg a Szolgáltatás igénybevételének általános jogi és kereskedelmi feltételeit.

Legfontosabb vonatkozó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet.

1.2. Általános Szerződési Feltételek hatálya

Időbeli hatály: A jelen szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályosak, és határozatlan időre szólnak.

Felhasználók a weboldal használatával elismerik, hogy megismerték és megértették az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, továbbá tudomásul veszik, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Személyi hatály: Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval bármely, a jelen ÁSZF-ben szabályozott Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő, csatlakozó szervezetre (a továbbiakban: Igénybe vevő), valamint a Szolgáltatást ügyfélként használó gazdálkodó szervezetre, valamint a Szolgáltatást használó természetes személy (a továbbiakban: Felhasználó).

Az ÁSZF módosítása és a módosítás hatálybalépése: A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi, és erre a Felhasználó figyelmét felhívja.

A Szerződésekre a szolgáltatás megrendelésekor hatályos ÁSZF feltételei vonatkoznak.

A folyamatban lévő Szerződésekre vonatkozóan a módosított ÁSZF rendelkezései akkor lépnek hatályba, ha a Felhasználó a módosított feltételeket elfogadja. A módosítást követő első belépéskor Szolgáltató felajánlja a módosított ÁSZF elolvasását Felhasználónak, és kéri annak elfogadását.

Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó a jelen szerződési feltételek elfogadásával elfogadja, hogy Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szerződési feltételeket további következmények nélkül. A módosított rendelkezések a vele történt közléssel lépnek hatályba.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó felé a folyamatban lévő Szerződésekre vonatkozóan a módosított ÁSZF rendelkezései akkor lépnek hatályba, ha a Felhasználó a módosított feltételeket elfogadja. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó nem fogadja el a módosított feltételeket, akkor a Szerződésmegszűnik és a Felek az addig teljesített szolgáltatások arányában elszámolnak egymással.

1.3. Általános Szerződési Feltételek megismerése

A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

1.4. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a Felhasználónknak a jelen ÁSZF rendelkezéseivel vagy a weboldal használatával, működésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, írja meg a [email protected] email címre. Kérdésére a Szolgáltató 8 munkanapon belül válaszol! Köszönjük!

 1. A Szerződés létrejötte, a Felhasználók jogai és kötelezettségei

2.1. Felhasználó számára a Szolgáltató önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott személyes adatok segítségével azonosítanak.

2.2. A Felhasználó a sportinggods.eu szolgáltatásainak igénybevételére jogosító Szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton, magyar nyelven köti meg. A szolgáltatás igénybevételének előfeltétele a regisztráció, az annak nyomán létrehozott felhasználói fiókkal válik lehetővé a Felhasználó számára a szolgáltatáshoz való egyedi hozzáférés biztosítása. A Szerződésattól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.

A regisztráció végrehajtásával Felhasználó a “Promóciók” menüpontra kattintva megjelenő “Ingyenes tippek” oldalon megjelölt csomagban foglalt, és ott olvasható leírásban ismertetett felhasználásre szerez jogosultságot, ellentételezés nélkül.

A további funkciók igénybevételéhez előfizetés szükséges. Előfizetés végrehajtásával a Felhasználó nagyobb terjedelmű használatra, további funkciókra szerez jogot a szolgáltatási díj ellenében. A megfelelő csomag kiválasztását ugyanezen az oldalon teheti meg. A csomag tartalmát, a megvásárlásával megszerezhető funkciókat, a felhasználási jog terjedelmét az adott csomagnál olvasható leírás ismerteti. A kiválasztott csomagra vonatkozó előfizetés a csomag leírása alatt található “Előfizetés” gombra kattintva indítható el.

2.3. A megrendelés leadása és visszaigazolása, az előfizetéses Szerződés (a továbbiakban: előfizetés) létrejötte

2.3.1. Felhasználó a megrendelését online, a webhelyen adhatja le, az alábbiak szerint.

2.3.2. A Felhasználó a kiválasztott szolgáltatáscsomagtól függően, szolgáltatáscsomag adatlapján található “Előfizetés” feliratú gombra kattintással indíthatja el a megrendelési folyamatot.

2.3.3. A szolgáltatáscsomag díját Felhasználó havonta, havidíj formájában fizetheti ki.

2.3.4. Lehetőség van a megrendelés folyamatában kedvezményre jogosító kupon beváltására, ezáltal kedvezmény igénybevételére a “Amennyiben rendelkezik kuponkóddal, azt itt tudja aktiválni” felirat felett lévő mezőbe a megfelelő kód beírásával, végül az “Aktiválom” feliratú gombra kattintással. A Szolgáltató időszakos, eseti kampányok során biztosíthat kedvezményre jogosító kupont a Felhasználónak, minden ilyen esetben az adott kampányban kerülnek ismertetésre a kuponhoz való hozzájutás és felhasználásának feltételei. Az egyes kampányok esetén a Szolgáltató külön kommunikáció útján is tájékoztatást ad a kedvezményre jogosító kuponok beváltási lehetőségeiről.

2.3.5. Ezt követően a fizetési mód kiválasztása, majd a számlázási cím megadása szükséges. Havidíjas fizetési mód választása esetén csak bankkártyával történő és havonta megújuló fizetés választása lehetséges.

2.3.6. Felhasználó a megvásárolt szolgáltatáscsomagról másik kategóriájú szolgáltatáscsomagra válthat, mely esetben a megvásárolni kívánt és a korábban megvásárolt szolgáltatáscsomag árának különbségét kell megfizetnie. Szolgáltatáscsomag váltást a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően a személyes menőjében az előfizetés lejártát jelző feliratra kattintva megjelenő oldalon kezdeményezheti, a szolgáltatáscsomag kiválasztásával. Ezt követően a megrendelési folyamat jelen fejezet szerinti végrehajtásával adhatja le megrendelését.

2.3.7. Az előfizetéssel rendelkező Felhasználó további kiegészítő szolgáltatáscsomagokat vásárolhat. A vásárlás menetére, illetve az annak során betartandó szabályokra szintén a jelen fejezet rendelkezései vonatkoznak.

2.3.8. Szolgáltatáscsomagtól függően a csomag elnevezése, illetve előfizetési időszakának megjelölése mellett a csomag fogyasztói ára, valamint a fizetendő esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség, illetve havi díjas előfizetés választása esetén a havi díj összege, valamint a díjfizetéssel kapcsolatos további információk láthatók.

2.3.9. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a felhasználói fiókjába történő belépést követően a “Fiókom” feliratú gombra kattintással megjelenő személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani.

A megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.

Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és az “Előfizetés megrendelése” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését. Bankkártyás online fizetés esetén ezt követően a Szolgáltató átirányít az online fizetési szolgáltató felületére, ahol a Felhasználó teljesítheti a fizetést.

2.3.10. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő, illetve online fizetés esetén a fizetett teljes összeget.

2.3.11. A Szolgáltató a szolgáltatási díj az első havidíjnak a bankszámlájára való beérkezését követő 24 órán belül biztosítja Felhasználó számára a megvásárolt szolgáltatást. Az erről szóló értesítés Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre a digitális szolgáltatás megvásárlására vonatkozó szerződés.

2.3.12. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés visszaigazolásának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezéseket). Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

2.3.13. Előfizetés esetén a Felhasználónak lehetősége van az előfizetés lemondására, a felhasználói fiókjába történő belépést követően a személyes menüjében az “Előfizetéseim” menüpont alatt megjelenő oldalon, vagy kezdeményezheti a előfizetés lemondását a Szolgáltatónak küldött, erre vonatkozó e-mail üzenet útján. Az előfizetés lemondása mindig a folyó előfizetett időszak végére szól.

2.4. A Felhasználó megrendelését követően küldött, a felhasználói fiók törlésére vonatkozó kérelme esetén a Szolgáltató tájékoztató üzenet küld a Felhasználó e-mail címére arról, hogy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáférésének feltétele a felhasználói fiók megléte, ezért a Felhasználó kérelme a szerződés rendes felmondásának minősül, mely a folyó előfizetett időszak végére érvényes.

Amennyiben a Felhasználó ennek ellenére kéri a felhasználói fiókjának törlését, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Felhasználó által a szolgáltatáscsomagért fizetett összeget, függetlenül attól, hogy a folyó előfizetett időszakból még mennyi van hátra.

A felhasználói fiók törlésével megszűnik Felhasználó hozzáférési joga az általa megrendelt szolgáltatáscsomaghoz.

2.5. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését a teljesítés (egyedi hozzáférés biztosítása) előtt kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

2.6. A megrendelés utólagos korrigálása

Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul az előfizetéses szerződés.

Szolgáltató utólagos korrigálás esetén eljárhat úgy is, hogy törli a Felhasználó hibásan leadott megrendelését, és új megrendelés leadását kéri. Erről külön egyeztet az érintett Felhasználóval.

2.7. A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére.

2.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak, és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza. Amennyiben harmadik félnek kára származik abból, hogy a Felhasználó a regisztráció során valótlan adatokat adott meg, Felhasználó köteles viselni ennek mindent következményét, Szolgáltató minden és bármely ezzel kapcsolatos felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig kizárja.

2.9. A Regisztrált tagokat az alábbi jogok illetik meg a weboldalon történő regisztrációt követően:

2.9.1. További tartalmak hozzáférése VIP tagok részére.

A weboldalunkon hat (6) előfizetési csoport érhető el, amelyeket három (3) különböző szolgáltató értékesít:

 1. Budai István Zsolt E.V.( értékesíti az “Ártemisz” és “Zeusz” előfizetési csomagokat.
 2. Kövecses Balázs E.V. (9019, Győr, Kenderföldi út 26. Adószám: 68497295-1-28, Nyilvántartási szám 51830692)  értékesíti a “Poszeidón” és “Apollón” előfizetési csomagokat.
 3. Kövecses Árpád E.V. (9019, Győr, Kenderföldi út 26. Adószám: 53646747-1-28, Nyilvántartási szám 53141950) értékesíti a “Héra” és “Morpheus” előfizetési csomagokat.

2.9.2. Sportesemények elemzései, tippek hozzáférése, amelyet Szolgáltató Telegram üzenetküldő applikáción keresztül továbbítja Előfizető részére.

2.9.3. hozzáférés az aktuális előfizetésére vontakozó un. Tipptörténethez.

2.11. A felhasználói fiók törlésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony a Felhasználó és a Szolgáltató között megszűnik. Az ÁSZF webhely megtekintésére vonatkozó feltételei továbbra is érvényesek a Felhasználók felé.

2.12. Egy Felhasználó csak egyetlen felhasználói fiókkal rendelkezhet, feltéve, hogy a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik. Ha egy Felhasználó bizonyíthatóan csalást követ el (például több e-mail címmel is megpróbál regisztrálni, ezáltal többször igénybe kívánja venni az egyszeri kedvezményeket)

 akkor Szolgáltató felszólítja szabályellenes cselekvése befejezésére, amit ha Felhasználó 3 napon belül nem fejez be, akkor az adott felhasználói fiókot a Szolgáltató törölheti. Ilyen szerződésszegés miatt történő fióktörlés esetén a Felhasználó által befizetett díj ellenében esetlegesen még hátralévő, de a szerződésszegés miatt már le nem szolgáltatott időszakra eső díjrészt Szolgáltató nem köteles visszafizetni.

2.13. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére jelen ÁSZF rendelkezései szerint biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

2.14. A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy az előfizetési díj beérkezését követően szolgáltatása a Felhasználó részére 24 órán belül elérhető és működőképes.

2.15. Az Előfizető a térítés köteles szolgáltatásokért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt Szolgáltatási Díjat köteles megfizetni. A Szolgáltatási Díj minden esetben előre fizetendő.

2.16. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató pénzforgalmi számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő vevővel.

 1. Felelősség

3.1. Szolgáltató nem felelős az érdekkörén kívül eső külső szolgáltatóknál előforduló okokra visszavezethető hibákért (pl. internetszolgáltatás kiesése).

3.2. Szolgáltató kizárja felelősségét a szükséges frissítések elvégzésével összefüggésben előforduló leállásokra, szolgáltatás-kiesésekre visszavezethető hibák miatt. Szolgáltató minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a frissítések ne okozzanak kiesést vagy leállást, illetve minden előre látható esetben kellő időben értesíti a felhasználókat a várható frissítés időpontjáról. Felhasználó köteles figyelembe venni az értesítések tartalmát, és ennek megfelelően elkerülni az érintett időszakban a rendszer használatát, vagy a fenti kockázatok tudomásul vétele mellett használni azt az érintett időszakban.

3.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kizárólag az Európai Unió területére irányul.

3.4. Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére egy évre levetítve 99%-os rendelkezésre állást vállal. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok.

A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködésének következtében fellépő üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

3.5. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

3.6. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó kötelessége. Szolgáltató a szolgáltatás használatához minden szükséges információt megad Felhasználónak a webhely felületén, különös tekintettel a “Tudásbázis” menüpontban foglaltakra.

3.7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a Felhasználóval kötött Szerződést, és törölje a szabálytalan tevékenységet folytató Felhasználó fiókját.

3.8. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával – a Felhasználók előzetesen tájékoztatását követően – megszüntesse.

 1. A Szolgáltatási díj

4.1. Az összes előfizetési csomag egységesen 25 € / hó, azaz kb. 9375 Ft, az MNB napi árfolyama szerint változik). Az egyes előfizetési csomagok részletes leírását a weboldalunkon találja. Kérjük, olvassa el figyelmesen az egyes csomagok leírását, mielőtt előfizetést választana. A szolgáltatási díj teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza, tehát egyúttal a teljes havi/éves költséget jelenti.

A feltüntetett díjak bruttó fogyasztói árak, tehát minden csomagnál a fizetendő díj adóval megnövelt teljes összege látható.

A díjak összege mindig Euroban (EUR) értendő.

A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő – vagy előre fizetés esetén fizetett – bruttó fogyasztói ár és esetleges egyéb költségek is teljes összegükben szerepelnek.

Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás ár (pl. “0” vagy “1” EUR-os ár kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árral érintett csomagra vonatkozóan nem jön létre szerződés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti a csomagot.

4.2. A Szolgáltatási Díjat a Felhasználó kizárólag a sportinggods.eu által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A Szolgáltatási Díj fizetéséhez kötött szolgáltatások a sikeres átutalásos visszajelzést követően aktiválódnak.

4.3. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) egyoldalúan módosítani. A módosításról annak hatályba lépését megelőzően észszerű időben, a következő időszakos díj levonását megelőzően, tartós adathordozón tájékoztatja a Felhasználót. Felhasználó a következő díjelvonás időpontja előtt lemondhatja a megújuló fizetést, illetve dönthet úgy, hogy nem utalja a soron következő díjat, felmondva ezzel a Szerződést.

4.4. A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki szolgáltatásairól, melyet 48 órán belül megküld Felhasználónak. Szolgáltató a számlát pdf formátumban küldi ki, mely bármelyik ingyenesen hozzáférhető internetes böngésző szoftverrel vagy általánosságban elterjedt dokumentumkezelő szoftver ingyenes verziójával megtekinthető.

4.5. Szolgáltató – igény szerint – postai díj ellenében papír alapú számlát is kiállít Felhasználónak.

4.6. A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek illetve, ha a fogyasztói szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítása miatt ezt jogszabály lehetővé teszi.

4.7. Fizetési módok

4.8.2. Bankkártyás online fizetés

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő fizetés.

Az online bankkártyás fizetések a Stripe Inc. elektronikus fizetéseket lebonyolító rendszerén keresztül valósulnak meg.

Stripe Inc.
Cím:
 185 Berry St #550, San Francisco, CA 94107, USA
E-mail: [email protected]
A Stripe Inc Általános szerződési feltételei: https://stripe.com/en-hu/legal/end-users

A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

Rendszerünk a Stripe Inc. által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A sportinggods.eu a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a Stripe Inc. pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Stripe Inc. részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Stripe Inc. oldalára. A Stripe Inc. nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a sportinggods.eu oldala tájékoztat. A kártyás fizetéshez az internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a Stripe Inc. elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését a szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Rendszerünk oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző “Vissza/Back” vagy a “Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne a sportinggods.eu-ra, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérem, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

A vásárolt szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

Az online bankkártyás fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

4.8.3. Havidíjas előfizetés ismétlődő bankkártyás fizetéssel

A sportinggods.eu-n lehetőség van havidíjas szolgáltatás megrendelésére. Az Ismétlődő fizetés egy, a Stripe Inc.  által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Felhasználó (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Felhasználó a megrendelni kívánt termék, vagy szolgáltatás megrendeléskor (a termék megrendelő űrlap felületén) nyilatkozik arról (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

Az ismétlődő fizetés bármikor átállítható, manuálisan megújuló előfizetésre. Részletek itt: LINK

A vásárló által kapott bankszámlakivonatokon Stripe Inc. fog szerepelni, mint elfogadóhely.

Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Felhasználó a regisztrációs tranzakció során hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és kifejezetten elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel megterhelésre kerüljön a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám. A havi vagy éves előfizetéssel igénybevehető Szolgáltatás díja az adott tárgyhónap azon napján kerül levonásra, mikor a Szoláltatás előfizetése lejár. A Szolgáltatás használata vagy folytatása a beérkezett összeg jóváírása után kezdhető meg.

A Szolgáltatásnak a lemondását, automatikus megújítás módosítását, ismétlődő bankkártyás fizetés esetén az Előfizetéseim oldalon lehet megtenni, (https://sportingg.eu/my-account/subscriptions/) vagy emailben ([email protected]) szükséges jelezni. A lemondási szándék jelzését követő 24 órán belül megszüntetésre kerül az ismétlődő fizetés. Lemondás esetén az addig levont összeg vissza nem térítendő.

A biztonságról: Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Stripe Inc. rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a Stripe Inc. a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítják az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngészőprogram az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a Stripe Inc.-hez, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

A bankkártyás fizetéshez kötelező a regisztráció, előfizetés során kötelező megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Fizetéshez használható bankkártyák:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya,
 • Visa vagy Electron bankkártya,
 • Amex bankkártya.

A havidíjas előfizetéssel történő megrendelés részletei

A szolgáltatáscsomag díját Felhasználó választása szerint havidíj formájában, automatikusan ismétlődő bankkártyás fizetéssel is kifizetheti. A havidíjas előfizetés kezdeményezése a megrendelési folyamatban a havidíj választásával lehetséges.

A havidíjas előfizetés kizárólag bankkártyás ismétlődő fizetés útján lehetséges, az alábbiak szerint.

A szolgáltatáscsomag megrendelésekor az első fizetés alkalmával Felhasználó átirányításra kerül a fizetési szolgáltató honlapjára. Itt a bankkártyaadatainak megadásával kezdeményezi az első befizetését, és egyúttal hozzájárulását adja az ismétlődő fizetésekhez, melyekre az első alkalommal megadott bankkártyaadatainak felhasználásával kerül sor.

Jelen szerződési feltételek elfogadásával és az első fizetéssel Felhasználó, mint kártyabirtokos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az ismétlődő fizetések teljesítése érdekében a Stripe Inc. tárolja a fizetéshez használt bankkártya adatait.

A bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a fizetési szolgáltatónak adja meg, a jelen szerződési feltételek szerinti Szolgáltató a bankkártyaadatokhoz nem jut hozzá.

A fizetések jogcíme havidíjas előfizetési díj, a havidíjakat 30 naponként előre kell megfizetni. Az újabb részletek az első részlet fizetésének napjától számított 30. napon (fordulónap) fizetendők. Ennek megfelelően a Felhasználó első fizetéssel történő felhatalmazása alapján automatikusan megújuló előfizetés jogcímén kerül minden fordulónapon sor az ismétlődő bankkártyás fizetésre a bankkártyaadatok felhasználásával. Ezeket a kifizetéseket a fizetési szolgáltató automatikusan hajtja végre. A bankkártyás online fizetés további feltételeiről a Stripe Inc. szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

Az előfizetés lemondása: az automatikusan megújuló előfizetést Felhasználó a következő fordulónapra szóló hatállyal mondhatja le.

A lemondás folyamata: SEGÉDLET ITT

– Felhasználó az automatikusan megújuló előfizetés lemondását (ezzel a szolgáltatás igénybevételének felmondását) kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail útján, vagy lemondhatja az előfizetést a felhasználói fiókjába belépve a személyes menüjéből elérhető “Előfizetéseim” ( https://sportingg.eu/my-account/subscriptions/ ) menüpont alatt megjelenő oldalon.

A lemondás következményei: az előfizetés lemondása esetén a Szolgáltató tájékoztató üzenet küld a Felhasználó e-mail címére arról, hogy az előfizetés lemondását követően a szolgáltatáscsomag elérhetetlenné válik. Amennyiben ennek ellenére a Felhasználó továbbra is fenntartja az előfizetés lemondását, az a szerződés folyó előfizetett időszakának végére történő felmondását jelenti.

4.9. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Felhasználó részére az általa a megrendeléssel kapcsolatban fizetett teljes összeget visszatéríti.

 1. Szolgáltatás megtagadása

5.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben tagadhatja meg, ha az rajta kívülálló technikai okokból nem teljesíthető, továbbá, ha Felhasználó a jelen ÁSZF bármely pontját vagy a hatályos jogszabályokat sérti.

5.2. Amennyiben a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

5.3. A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval kötött Szerződést azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli – ide nem értve fogyasztói szerződés esetén a technikai okból történő megtagadást, amikor Szolgáltató az addigi teljesítése arányában elszámol a fogyasztónak minősülő Felhasználóval.

5.4. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a közte és a Felhasználó között létrejött Szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF rendelkezéseit sérti.

5.5. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokat az esetlegesen megkötött Szerződésre vonatkozó díjszabás szerint jogosult kiszámlázni.

 1. Szerzői Jogok

6.1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a sportinggods.eu weboldalon, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

6.2. A sportinggods.eu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az sportinggods.eu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, többszörözése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

6.3. A sportinggods.eu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

6.4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

6.5. Tilos a sportinggods.eu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a sportinggods.eu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

6.6. A sportinggods.eu (SportingGods.eu, SportingGods) név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

6.7. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 1. Hibás teljesítés, szavatosság, elállási/felmondási jog

7.1. Hibás teljesítés

7.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a digitális tartalom és/vagy a digitális szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

7.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

7.1.3. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a digitális tartalom és/vagy szolgáltatás hibája a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy

– a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a Szolgáltató végezte el, vagy az integrálást a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték; vagy

– a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a Felhasználónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.

7.1.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén

– ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, a Szolgáltató azért a hibáért felel – ideértve a szerződésszerűség fenntartásához szükséges frissítéseket és biztonsági frissítéseket is -, amely a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása esetén a teljesítés időpontjában fennáll;

– ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltató felel a digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik felismerhetővé.

7.1.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.1.6. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén, ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt.

7.1.7. Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztónak minősülő Felhasználó külön tájékoztatást kapott arról, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás valamely konkrét tulajdonsága eltér a szerződésszerű teljesítés vagy a teljesítés szerződésszerűségének fenntartásához szükséges frissítésre vonatkozó követelményektől, és a szerződés megkötésekor a Felhasználó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

7.1.8. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a Felhasználót.

7.1.9. A fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén köteles együttműködni a Szolgáltatóval annak érdekében, hogy a Szolgáltató – a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a Felhasználó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával – meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a Felhasználó digitális környezete.

7.1.10. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén nem tesz eleget az előző pontban előírt együttműködési kötelezettségének, miután a Szolgáltató e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, a Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy

– egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról szóló szerződés esetén a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy

– a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról szóló szerződés esetén a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.

7.2. Kellékszavatosság

7.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, fogyasztónak minősülő Felhasználó a Polgári Törvénykönyv, továbbá digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

7.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén az aránytalan többletköltség fennállásának megállapításakor a Szolgáltatónak figyelembe kell vennie valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Szolgáltató nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy:

– digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat, de a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki;

– digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén a fogyasztónak nem minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.

7.2.3. A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Szolgáltató megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.

7.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás kijavítására vagy kicserélésére vonatkozó kellékszavatossági jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató – a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba Felhasználó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni. Az észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Felhasználó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

7.2.5. A fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a szerződést megszüntetni, ha

– a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne;

– Szolgáltató a – Felhasználó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – a teljesítés térítésmentes és a közléstől számított észszerű időn belüli szerződésszerűvé tételére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget;

– ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a teljesítés szerződésszerűvé tételét;

– a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

– a Szolgáltató nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

7.2.6. Fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Felhasználónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Felhasználó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.

7.2.7. Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos digitális szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

7.2.8. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

7.2.9. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.2.10. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

7.2.11. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

7.2.12. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.2.13. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

7.2.14. Digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlás esetén, ha a Szolgáltató az indokolatlan késedelem nélkül és a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban történő teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a Szolgáltatót felhívni a teljesítésre. Ha a Felhasználó felhívása ellenére a Szolgáltató a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a Felhasználó megszüntetheti a szerződést.

7.2.15. Digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlás esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltató teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha

– a Szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy

– a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Felhasználó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Szolgáltató ezt elmulasztja.

7.2.16. A szerződés megszüntetése esetén a Szolgáltató megakadályozhatja, hogy a fogyasztónak minősülő Felhasználó tovább használja a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, így különösen a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja a fogyasztó felhasználói fiókját.

7.3. Elállási/felmondási jog

7.3.1. Felhasználó a szerződéskötéstől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéstől, de e jogát csak a teljesítés megkezdése előtt gyakorolhatja. A Felhasználót nem illeti meg az elállási jog, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.3.2. Ha a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult a szerződéskötéstől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

7.3.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási/felmondási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, de javasolt elekotrinkus úton eljuttatni a [email protected]címre.

7.3.4. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

7.3.5. Az elállás/felmondás elfogadása után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás/felmondás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett szolgáltatás díjat és a Felhasználó által a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Szolgáltató felé megfizetett költségeket köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

7.3.6. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést – a Felhasználó teljesítés megkezdését követő felmondása esetén köteles a Szolgáltató által a felmondás közlésének időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat megfizetni.

7.3.7. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát:

– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom – így az online hozzáférhető, illetve letölthető tartalmak – tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.

7.4. Az elállás/felmondás joghatásai

7.4.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

7.4.2. Ha Felhasználó kérte, hogy az elállási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

7.4.3. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

 1. Adatvédelem

Mind a személyes adatok, mind a hozzájárulások beszerzése és kezelése során az adatkezelő (Szolgáltató) köteles a személyes adatok megfelelő védelméről gondoskodni, az illetéktelenek általi megismeréstől megfelelő technikai megoldásokkal megvédeni.

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről és az adatbiztonsági intézkedésekről az ” Adatkezelési tájékoztató” és a ” Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról” című dokumentumok adnak tájékoztatást.

A sportinggods.eu adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://sportingg.eu/privacy-policy/

 1. Egyéb rendelkezések

9.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a Szerződésalapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. A webhelyen található külső hivatkozások követésével elért tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a külső linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Panaszkezelés, jogérvényesítés

Fogyasztó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a digitális tartalom, illetve a szolgáltatás fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a digitális tartalom, illetve a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Címzett: Budai István Zsolt E.V.
Postacím: 9700, Szombathely, Kőszegi út. 19.
E-mail cím: [email protected]

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Fogyasztó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a fogyasztó panaszának azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.

A Fogyasztó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni.

A Fogyasztó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató a Fogyasztó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Fogyasztót arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a Fogyasztó a következő szervekhez fordulhat.

Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Fogyasztó a digitális tartalom, illetve a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A Fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: +36 94 312-356; 94 506-645
E-mail cím: [email protected]

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon, valamint itt olvashatók:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: +36 1 488 2131
E-mail: [email protected]
Webhely: https://bekeltet.bkik.hu/

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

Fogyasztóvédelmi hatóság

Felhasználó a digitális tartalom és/vagy szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.
Postacím: H-9701 Szombathely, Pf. 160.
Telefon: +36 94/ 518-201
E-mail: [email protected]
Webhely: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Jogérvényesítés bírósági úton

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, fogyasztónak minősülő Felhasználó a pertárgy értékétől függően a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, illetve törvényszéken, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Balassagyarmati Járásbíróságon vagy a Balassagyarmati Törvényszéken is megindíthatja a pert.

Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

Frissítve: 2023. 07. 18.